• Permisos per a les persones treballadores durant el dia de les eleccions

Eleccions del 21 de desembre

Permís per a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal

El dijous dia 21 de desembre de 2017, les empreses hauran de concedir als treballadors que tinguin la condició d'electors, i que no gaudeixin aquest dia del descans setmanal (previst en l'art. 37.1 de l'Estatut dels Treballadors), un permís retribuït de, com a màxim, 4 hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret a vot en les eleccions Autonòmiques. El permís esmentat tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis normalment.

Aquest permís anirà en funció de la coincidència amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals:

  1. Si la coincidència és com a màxim de dues hores, no té dret al permís retribuït.
  2. Si la coincidència és entre dues hores i quatre hores, té dret a un permís retribuït de 2 hores.
  3. Si la coincidència és entre quatre i menys de sis hores, el permís serà de 3 hores.
  4. Si la coincidència és de més de 6 hores, el permís serà de 4 hores.

Si el dia de les eleccions es treballa en jornada inferior a la normal o és un contracte a temps parcial, la durada dels permisos esmentats anteriorment és reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball que facin i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps complert de l’empresa. 

Determinació del moment d'utilització de les hores:
És potestat de l'empresari la determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral.

Justificant de la votació:
Els empresaris, a l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, tindran dret a sol·licitar als seus treballadors l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la taula electoral corresponent.

 

Permís dels membres de taula electoral o d'interventors que el dia de les eleccions NO gaudeixin del descans setmanal:

Els treballadors que el 21 de desembre de 2017 no gaudeixin del descans setmanal (previst en l'art. 37.1 de l'Estatut dels Treballadors), i que acreditin la condició de membres de taula electoral o d'interventors, se'ls concedirà un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia esmentat i a més, un permís retribuït corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Aquests permisos, de caràcter no recuperable, seran retribuïts per l'empresa una vegada justificada l'actuació com a membre de taula o interventor.

 

Permís dels membres de taula electoral o d'interventors que el dia de les eleccions gaudeixin del descans setmanal:

El permís de les cinc primeres hores de l'endemà, esmentat en el punt anterior, es fa extensiu a tots els treballadors que gaudeixin del ds setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membres de la taula o interventor, en les mateixes condicions que estableix l'apartat esmentat.

Si vols compartir...