Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat

Covid-19: Resum BOE 29 de març de 2020

Com a conseqüència del text publicat en el BOE el 29 de març de 2020, i davant els possibles dubtes que puguin sorgir, us trametem aquest resum, així com l’enllaç al BOE pera la vostra consulta

A) ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PERMÍS:

1.- És d’aplicació obligatòria a totes les persones treballadores que presten serveis en aquelles activitats que no siguin essencials, amb les següents excepcions:

  • No s’aplica a les persones treballadores que ja es trobin prestant serveis a distància, llevat de pacte en contra entre l’ocupador i la representació legal de les persones treballadores a través de la negociació col·lectiva o, en absència d’aquesta representació, les mateixes persones treballadores.
  • No s’aplica a les persones treballadores que es trobin en situació d’incapacitat temporal en els dies en que s’estén aquest permís retribuït, ni a les persones quin contracte estigui suspès per causes legalment previstes (incloses les dels apartats d) i e) de l’article 45.1 de l’Estatut dels Treballadors).
  • No s’aplica a les empreses quan estiguin aplicant o sol·licitin un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) excepte que només hagin reduït un percentatge de l’activitat, amb la tramitació del corresponent ERTO de reducció de jornada de les persones treballadores, em quin cas podran compatibilitzar les dues mesures.
  • Tampoc serà aplicable a les empreses a les quals els sigui autoritzat un expedient en base a aquesta suspensió obligatòria de l’activitat ni a les empreses que ja hagin optat per un mecanisme de distribució irregular de la jornada com a conseqüència del COVID-19.

 

2.- El permís retribuït recuperable no és aplicable a les empreses que desenvolupen activitats essencials identificades en el Reial Decret llei que figuren a l’Annex que s’aporta.

 

B) DINÀMICA DEL PERMÍS

1.- S’estendrà entre el dilluns 30 de març fins al dijous 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos. En aquest període de temps, les persones treballadores quedaran exonerades de prestar els seus serveis, tot i que continuaran rebent el seu salari íntegre i amb normalitat de l’empresa.

2.- Un cop finalitzat l’estat d’alarma, les empreses disposaran fins al 31 de desembre de 2020 perquè les seves plantilles puguin recuperar les hores de treball no prestades, en els termes en què s’acordi en la negociació col·lectiva. La negociació es durà a terme en el termini màxim de 7 dies.
En el cas que no hi hagi representació legal, la comissió representativa per a la negociació el període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius del sector a què pertanyi l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents.
En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, elegits d’acord amb el que recull l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors.
En qualsevol dels supòsits anteriors, la comissió representativa ha d’estar constituïda en l’improrrogable termini de 5 dies

3.- L’acord a que s’arribi pot regular la recuperació de totes o de part de les hores de treball durant el permís retribuït, el preavís mínim amb què la persona treballadora ha de conèixer el dia i l’hora de la prestació de treball resultant, així com el període de referència per a la recuperació de el temps de treball no desenvolupat.
De no aconseguir-se acord durant aquest període de consultes, l’empresa notificarà a les persones treballadores i a la comissió representativa, en el termini de 7 dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball no prestades durant l’aplicació de el present permís.
En qualsevol cas, la recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i el conveni col·lectiu, l’establiment d’un termini de preavís inferior al recollit en l’article 34.1 de l’Estatut dels Treballadors (cinc dies), ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació, i hauran de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment.

4.- Les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable que regula aquest article podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable.

X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=”1065″ title=”Fes-te soci”]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família