Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat

Covid-19: Neteja i desinfecció en establiments

Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals. Informació creada a través d'informació facilitada per el Departament de Salut

Pautes generals de neteja i desinfecció

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment en el local, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació del local o l’àrea.

També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a desinfectar i adaptar aquest protocol en funció d’aquestes circumstàncies.

Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades.

 

Zones d’actuació

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

 • Interruptors i timbres (aparell electrònic)
 • Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
 • Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)
 • Baranes i passamans, d’escales i ascensors
 • Taulells i mostradors
 • Taules
 • Cadires, especialment en les zones d’espera
 • Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
 • Telèfons – Grapadores i altres utensilis d’oficina
 • Comandaments a distància
 • Aixetes
 • Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment
 • Màquines expenedores
 • Fotocopiadores
 • Altres superfícies o punts de contacte freqüent

 

Productes desinfectants

Per a realitzar les actuacions de desinfecció, cal utilitzar productes desinfectants que tinguin finalitat viricida. Aquests productes han d’estar inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat i han de disposar del corresponent número de registre. En el document adjunt s’indiquen els productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat que es poden utilitzar en l’àmbit ambienta: Productes viricides autoritzats

Els lleixius també es poden utilitzar, malgrat no figurin en aquests Registres. Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb una solució d’hipoclorit sòdic a una concentració al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir, per exemple, una solució al 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu al 5% (20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua). Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.

La utilització d’aquests productes s’ha de fer seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la resolució d’inscripció dels productes als esmentats registres, les seves etiquetes i fitxes de dades de seguretat.

 

Personal que realitzi les actuacions de desinfecció

Capacitació del personal
A la relació dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat s’indica el tipus de personal que pot utilitzar cadascun d’ells, en funció del tipus de producte:

 • Els productes d’ús per personal professional especialitzat només poden ser utilitzats per persones que compleixin la capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments DDD).
 • Els productes d’ús per personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu àmbit laboral que té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes químics i es capaç d’utilitzar correctament els equips de protecció individual en cas necessari.
 • En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d’usuari (públic en general, personal professional i personal professional especialitzat).

Empreses externes que realitzen serveis de desinfecció
Es recorda que les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit ambiental) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP).

 

Pautes d’actuació en zones amb presència de casos

Davant la confirmació o sospita de presència de persones amb COVID-19 en una local o establiment de concurrència humana cal intensificar encara més les actuacions de neteja i desinfecció d’acord amb les pautes abans indicades, especialment en les àrees on han estat aquestes persones.

A l’acabar la neteja i desinfecció cal desinfectar els elements i utensilis que han utilitzat per fer aquestes actuacions en cas que no siguin d’un sol.

Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

 

X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=”1065″ title=”Fes-te soci”]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família

Tots els drets reservats © GremiCarn 2021   |   política de privacitat