Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat

Sistemes de ventilació i la Covid-19

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha editat un full d’informació referent a la ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. En aquest document s’hi fan un seguit de recomanacions relacionades amb la gestió de la ventilació i aire condicionat, que hem cregut convenient resumir-les.

La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes (gotes superiors a 5 micres). Aquestes gotes són relativament pesades, no viatgen lluny i es dipositen ràpidament al terra o a les superfícies properes. Per això̀ una de les principals mesures per evitar el contagi és mantenir la distància entre persones de 2 metres.

Tanmateix, el virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire o per conductes d’aire dels sistemes de climatització́. Tot i que aquesta via de transmissió per aerosols petits és menys probable, cal tenir-la en compte i adoptar algunes mesures preventives al respecte.

És important considerar la ventilació com a mesura efectiva de prevenció́ i control de la malaltia. La renovació de l’aire té efecte sobretot per reduir aquestes gotes més petites, que poden romandre hores en suspensió́ en ambients tancats.

D’altra banda, la recirculació de l’aire produïda per unitats de tractament d’aire pot ajudar a mantenir els aerosols a l’ambient, evitar que precipitin per gravetat i recircular-los, tot i que aquests equips, però̀, no amplifiquen la concentració́ de virus.

En síntesi, i a la pràctica, a part de donar a conèixer el document, crec que se’n poden extreure algunes recomanacions:

  1. Mantenir la màxima aportació́ possible d’aire exterior en els locals, mitjançant ventilació́ natural i/o en els sistemes de ventilació́ i climatització́ (aquests són sistemes que capten l’aire del carrer i el tornen a expulsar al carrer).
  2. En els edificis que disposen només de ventilació natural, maximitzar el cabal de ventilació obrint les finestres i les portes.
  3. Iniciar la ventilació 2 hores abans de l’obertura del local i mantenir-la en funcionament 1 hora després del tancament. Si es pot, és millor mantenir la ventilació engegada tot el dia, amb taxes de renovació d’aire més baixes quan no hi hagi persones.
  4. Es recomana aturar els sistemes descentralitzats, com les unitats de fan-coil, splits o petits equips autònoms, que només recirculen l’aire interior escalfant-lo o refredant-lo. Quan sigui necessari mantenir-los en funcionament degut a les condicions de temperatura, cal evitar que produeixin corrents d’aire i han de ser netejats i desinfectats periòdicament. (Es recomana la i desinfecció diària de les superfícies externes dels equips (superfície d’impulsió́ i retorn) amb els productes habituals de neteja i desinfecció de superfícies, mitjançant baieta, i setmanalment es desinfectarà, a la fi de la jornada, el filtre, per a ser col·locat l’endemà. Aquestes freqüències poden variar-se en funció de les hores d’ús, del tipus d’usuari i de l’ocupació de l’espai).
  5. El mateix pels climatitzadors que no pugin treballar només amb aire exterior. Aquests equips, de la mateixa manera que els ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, etc.) poden ser una font de dispersió de gotícules, atès el flux d’aire que generen al seu voltant, per la qual cosa no són recomanables.
  6. Si degut a les condicions de temperatura no es pot evitar el seu ús, cal complementar-ho amb una ventilació natural creuada, de forma que el flux d’aire generat no es dirigeixi cap a les persones.
  7. Així mateix, cal vigilar que la posició del ventilador o corrent d’aire no faciliti la transmissió entre grups, i s’utilitzarà a la menor velocitat possible, per generar menys turbulències.
  8. Els lavabos han d’estar ben ventilats. Si tenen extracció forçada d’aire ha de ser ininterrompuda, els 7 dies de la setmana les 24 hores.
  9. Per evitar la transmissió fecal-oral del virus, abans de la descàrrega de l’aigua en els inodors cal que la tapa estigui tancada. Utilitzar urinaris és menys recomanable, així́ com els eixugamans d’aire. Cal revisar diàriament que els sifons dels inodors, de les piques i el desguàs del terra estiguin plens d’aigua.

 

Com a conclusió:

Si és necessari, sempre que sigui possible, és preferible sacrificar lleugerament el confort tèrmic per mantenir al màxim la ventilació.

Mantenir la humitat relativa entre 40 i 60 % en aquells espais on els equips ho permetin, atès que els sistemes nasals i les membranes mucoses són més sensibles a les infeccions a humitats per sota del 10 -20 %.

Per a minimitzar l’entrada d’insectes, poden utilitzar-se sistemes anti-insectes situats a les proximitats dels accessos oberts que no puguin estar protegits per altres sistemes: teles mosquiteres, cortines d’aire…

 

Per a més informació: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf

X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=»1065″ title=»Fes-te soci»]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família