Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat
Qualitat i seguretat alimentària

Nova llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular

La finalitat d'aquesta nova llei és la prevenció i reducció de la generació de residus i dels impactes adversos generats en la salut humana i el medi ambient, tenint en compte els principis de l'economia circular, per a un ús eficient dels recursos.

La nova Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular configura per primera vegada un marc regulador dels residus des d’un punt de vista integral, incloent-hi els aspectes de caràcter econòmic-tributari. Aquesta llei al·lega al principi “qui contamina paga”, per tant, afecta tant a productors i gestors de residus, com a les administracions públiques i als propis consumidors.

La finalitat d’aquesta nova llei és la prevenció i reducció de la generació de residus i dels impactes adversos generats en la salut humana i el medi ambient, tenint en compte els principis de l’economia circular, per a un ús eficient dels recursos.

La Llei està estructurada en 118 articles distribuïts en 9 títols, 22 disposicions addicionals, 10 disposicions transitòries, 2 disposicions derogatòries, 13 disposicions finals i 16 annexos.

Quant a les novetats que presenta la Llei, les més rellevants per al sector són:

 • La reducció en el pes dels residus generats del 13% en 2025 i del 15% en 2030, respecte als generats en 2010.
 • Limitació de l’ús de plàstics mitjançant les següents accions:
  • Reducció de la comercialització de productes de plàstic d’un sol ús d’un 50% en 2026 i un 70% per a 2030, respecte a 2022. Es fomentaran l’ús d’alternatives reutilitzables o d’un altre material no plàstic.
  • Reduccions en pes de residus generats mitjançant el foment de la reducció de la generació de residus en l’àmbit del comerç mitjançant la venda de productes a granel, la venda i l’ús d’envasos o dispositius reutilitzables, entre altres.
  • A partir del 01/01/2023, en qualsevol cas, s’haurà de cobrar un preu per cadascun dels productes de plàstic inclosos en la part A de l’annex IV ¹ que es lliuri al consumidor, diferenciant-lo en el tiquet de venda.
  • Prohibició de la venda de productes de plàstic d’un sol ús inclosos en la part B de l’annex IV ² (com a plats, coberts, palletes, alguns bastoncitos de cotó, etc.), de qualsevol producte de plàstic fabricat amb plàstic oxodegradable i de productes que continguin microesferes de plàstic de menys de 5mm afegides intencionadament.
  • Nou disseny de recipients de plàstic per a begudes respectant les necessitats de reutilització, i reciclatge, així com el desenvolupament i la promoció de materials més sostenibles (ecodisseny).
  • Marcat de determinats productes de plàstic enumerats en la part D de l’annex IV (compreses, tampons higiènics, productes de tabac amb filtres, entre altres). Han d’anar marcats informant els consumidors sobre les opcions adequades de gestió dels residus del producte o els mitjans d’eliminació a evitar-se per a aquest producte.
  • Nou disseny de recipients de plàstic per a begudes respectant les necessitats de reutilització, i reciclatge, així com el desenvolupament i la promoció de materials més sostenibles (ecodisseny).
  • Marcat de determinats productes de plàstic enumerats en la part D de l’annex IV (compreses, tampons higiènics, productes de tabac amb filtres, entre altres). Han d’anar marcats informant els consumidors sobre les opcions adequades de gestió dels residus del producte o els mitjans d’eliminació a evitar-se per a aquest producte.
 • Prevenció i reducció de residus mitjançant les següents accions:
  • Amb l’objectiu de reduir el consum d’envasos d’un sol ús, es fomentarà el consum d’aigua potable en les dependències de les administracions públiques, en altres espais públics i en establiments d’hostaleria i restauració, de manera gratuïta.
  • A partir del 01/01/2023, els comerços minoristes d’alimentació la superfície de la qual sigui igual o superior a 400m2 destinaran almenys el 20% de la seva àrea de vendes a l’oferta de productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables.
  • Tots els establiments minoristes que venguin productes frescos i begudes, així com aliments cuinats, hauran d’acceptar l’ús de recipients reutilitzables (bosses, táperes, ampolles, entre altres) adequats per a la naturalesa del producte i degudament higienitzats, sent els consumidors els responsables del seu condicionament. Tals recipients podran ser rebutjats pel comerciant per al servei si estan manifestament bruts o no són adequats. A tal fi, el punt de venda haurà d’informar el consumidor final sobre les condicions de neteja i idoneïtat dels recipients reutilitzables.
  • Establiment de mesures específiques sobre els residus alimentaris dirigides a les empreses de la producció primària, indústries alimentàries, les empreses de distribució i de restauració col·lectiva. La priorització per a aquestes empreses serà: donació i altres tipus de redistribució per a consum humà, o la transformació dels productes que no s’han venut però que continuen sent aptes per al consum; l’alimentació animal i la fabricació de pinsos; el seu ús com a subproductes en una altra indústria; i en última instància, ja com a residus, al reciclatge i, en particular, a l’obtenció de compost i digerit de màxima qualitat per al seu ús en els sòls amb l’objectiu de produir un benefici a aquests, i, quan no sigui possible l’anterior, a l’obtenció de combustibles.
  • Fomentar la donació d’aliments i altres tipus de redistribució per a consum humà, prioritzant-ho enfront de l’alimentació animal i a la transformació en productes no alimentosos.

Contempla la possibilitat que les entitats locals puguin establir bonificacions en les taxes quan s’estableixin acords amb entitats d’economia social.

En matèria de recollida separada, un dels aspectes rellevants és que existeix l’obligació de recollida separada per a l’àmbit domèstic, comercial i industrial, a més de les fraccions ja obligatòries (paper, metalls, plàstic i vidre) per a nous fluxos de residus: bioresidus, tèxtil, oli de cuina usat, residus domèstics perillosos.

S’inclou en l’abast a les vendes en línia.

L’obligació en la gestió dels residus per al productor inicial o un altre posseïdor de residus és assegurar el tractament adequat dels seus residus. Per a això es disposen de les següents opcions (haurà d’estar acreditat documentalment):

 • Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per a dur a terme l’operació de tractament.
 • Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que realitzi operacions de tractament.
 • Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d’economia social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme el que s’estableix a la llei.

 


 

¹ Part A Anex IV – Productes de plàstic d’un sol ús subjectes a reducció:

 • Gots per a begudes, inclosos les seves tapes i taps.
 • Recipients per a aliments, com ara caixes, amb o sense tapa, utilitzats amb la finalitat de contenir aliments que estiguin destinats al consum immediat, in situ o per a portar; normalment es consumeixen en el propi recipient; estan llestos per al consum sense cap altra preparació posterior, com cuinar, bullir o escalfar, inclosos els recipients per a aliments utilitzats per a menjar ràpid o altres aliments llestos per al seu consum immediat, excepte els recipients per a begudes, els plats i els envasos i embolcalls que contenen aliments.

² Part B Annex IV – Productes de plàstic d’un sol ús sotmesos a restriccions a la introducció en el mercat:

 • Bastoncillos de cotó (amb excepcions).
 • Coberts (forquilles, ganivets, culleres, escuradents).
 • Plats.
 • Palletes (amb excepcions).
 • Agitadors de begudes.
 • Palets destinats a subjectar i anar units a globus (amb excepcions).
 • Recipients per a aliments esmentats en l’apartat A.2 fets de poliestirè expandit.
 • Recipients per a begudes fets de poliestirè expandit, inclosos tapes i taps.
 • Gots per a begudes fets de poliestirè expandit, inclosos tapes i taps.

 

Per a més informació
Assessoria de Qualitat i Seguretat Alimentària
mmartinez@gremicarn.cat
93 424 10 58
Departament
Assessoria de Qualitat i Seguretat Alimentària
mmartinez@gremicarn.cat
93 424 10 58
X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=”1065″ title=”Fes-te soci”]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família