Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat

Covid-19: Resum decret llei de mesures extraordinàries

Resum decret llei 8/2020 de 17 de març de mesures extraordinàries en relació al Covid-19

Dins de la crisi sanitària internacional per l’epidèmia del coronavirus- Covid-19, el govern ha aprovat el 17 de març de 2020, en Consell de Ministres, un paquet de mesures d’índole laboral amb l’objectiu de minimitzar al màxim els greus perjudicis que la situació actual està produint en empreses i treballadors. El decret llei entra en vigor avui dia 18 de març de 2020 i la seva vigència és d’1 mes des d’aquesta.

Entre aquestes mesures, que han comptat amb una important dotació pressupostària de caràcter extraordinari, (concessió d’un suplement de crèdit de 300.000 euros en el Pressupost del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, distribució del Fons Social Extraordinari de Ceuta i Melilla entre totes la CCAA i superàvit de les entitats locals). Hi ha també algunes de caràcter social com les destinades a garantir el subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables o la moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual en supòsit de vulnerabilitat econòmica.

En l’àmbit laboral, seguretat social i autònoms, econòmic financer i fiscal, les mesures adoptades són les següents.

 


 

AUTÒNOMS

Mesures excepcionals en relació amb la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Amb vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma, de prolongar-se aquest durant més d’un mes, els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que es preveu en l’esmentat Reial decret, o, en un altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les Mútues de Treball i Accidents de Treball com a entitats col·laboradores de la Seguretat Social.

Respecte a autònoms societaris només tindran dret a aquesta prestació, els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària.

 


 

MESURES DE CARÀCTER LABORAL I SEGURETAT SOCIAL, I EN L’ÀMBIT DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ

Totes les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

Mesures excepcionals en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major, i per causes econòmiques productives o tècniques. Entre les mateixes es troba:

 • Una definició concreta del que suposa la causa de força major en aquestes circumstàncies d’emergència, amb l’objectiu que es produeixi decisió més concertada i àgil per part de les diferents autoritats laborals competents.
 • Es facilita la gestió dels procediments a les empreses i les Administracions implicades, s’estableixen particularitats procedimentals que redundaran en una simplificació dels requisits, sense minvament de les corresponents garanties i de la necessària seguretat jurídica.
 • En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats sobre la base de força major temporal vinculada al COVID-19, la TGSS exonerarà a l’empresa de l’abonament cotitzacions empresarials si a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d’alta en la Seguretat Social.

Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d’alta en la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar aconseguirà al 75% de l’aportació empresarial.
Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d’aquest període com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d’aplicació el que s’estableix en l’article 20 de la Llei General de la Seguretat Social.

Mesures protecció per desocupació degudes a suspensions o reduccions de jornada per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. En aquests supòsits el Servei Públic d’Ocupació Estatal podran adoptar les següents mesures:

 • El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, regulada en el títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, a les persones treballadores afectades encara que manquin del període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això.
 • No computar el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les citades circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
 • Així mateix, amb caràcter excepcional, la presentació de les sol·licituds d’alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent.

 

Mesures en relació amb el deure de protecció en PRLen el cas de teletreball.

 • Es preveuen mesures temporals i excepcionals, i per a respondre a la necessitats sanitàries de contenció actualment vigents consistent a relaxar l’obligacions de l’article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, referents a l’obligació d’avaluació del lloc i formació i informació. En aquests casos es pot complir amb el deure a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la pròpia persona treballadora.
 • Mesures en relació amb Dret d’adaptació de les condicions de treball i reducció de jornada per circumstàncies excepcionals de cura relacionades amb el COVID-19 S’estableix la possibilitat que les persones treballadores s’absentin del treball davant la necessitat d’atendre a cura de persones al seu càrrec, multiplicades en la situació actual davant el tancament de diversos establiments públics o concertats, com a centres escolars, residències de majors o centres de dia. Per a això:
 • S’incentiva que les empreses escometin canvis organitzatius que possibilitin l’adaptació horària i, sobretot, el treball a distància. Així mateix
 • Es configura també el dret a una reducció de jornada en benefici de la persona treballadora al qual es diu “reducció de jornada especial”, que participa de la naturalesa jurídica de la reducció de jornada establerta en l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors

 


 

MESURES EN L’ÀMBIT FINANCER I FISCAL

 • Aprovació d’una Línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms i ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms.
 • S’acorda la suspensió de terminis en l’àmbit tributari:
 • Els terminis de pagament del deute tributari previstos, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits, els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns, i els terminis per a atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per a formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, s’ampliaran fins al 30 d’abril de 2020.
 • Els mateix terminis que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura s’estenen fins al 20 de maig de 2020,
 • S’adopten mesures en l’àmbit de la contractació pública i referent als titulars d’explotacions agràries.

 


 

ALTRES MESURES

El Decret llei inclou altres mesures com:

 • Suport a la recerca
 • Ampliació de terminis per al deure de sol·licitar el concurs de creditors i de caducitat de seients registrals
 • Pròrroga de la vigència del DNI
X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=”1065″ title=”Fes-te soci”]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família